Pedagogika

Zostań specjalistą w dziedzinie pedagogiki

Sprawdź nasze atuty

Nasze atuty

Wyjątkowe ścieżki kształcenia

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Nowoczesny program

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.

Sprawdź perspektywy pracy

 • Studia I stopnia
  • Opieka żłobkowa z pedagogiką montessori - NOWOŚĆ
  • Coaching
  • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Studia II stopnia
  • Psychopedagogika - NOWOŚĆ!!
  • Inżynieria społeczna - NOWOŚĆ!!
  • Opiekun osoby starszej
  • Pedagogika opieki i wychowania
  • Resocjalizacja w środowisku otwartym
  • Menadżer projektów społeczno-kulturalnych

Opieka żłobkowa z pedagogiką montessori - NOWOŚĆ

Kwalifikacje Absolwenta

 • pracy z materiałami montessoriańskimi, aranżacji przestrzeni edukacyjnej, stymulującej indywidualny rozwój dziecka,
 • planowania i realizacji opieki nad dziećmi do lat trzech,
 • stosowania innowacyjnych form pracy pedagogicznej w opiece nad małym dzieckiem,
 • diagnozowania potrzeb i możliwości podopiecznych,
 • planowania i aktywizacji rozwoju dziecka,
 • organizowania procesów wychowawczo-dydaktycznych podopiecznym.

Perspektywy zawodowe

 • żłobki oraz placówki opieki żłobkowej,
 • kluby dziecięce,
 • Domy Małego Dziecka,
 • instytucje i placówki zajmujące się opieką i wychowaniem małych dzieci,
 • pogotowia opiekuńcze, domy samotnej matki.

Coaching

Kwalifikacje absolwenta

 • tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla,
 • udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej,
 • trenowania kompetencji przywódczych liderów.

Perspektywy zawodowe

 • działy HR i organizacje zajmujące się doradztwem personalnym,
 • firmy szkoleniowe,
 • agencje zatrudnienia,
 • sektor organizacji pozarządowych (ngo).

Asystent osoby starszej z elementami andragogiki

Kwalifikacje absolwenta

 • projektowania programów rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeństwie,
 • wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych,
 • przeciwdziałania stereotypom i nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku.

Perspektywy zawodowe

 • kluby seniora i domu kultury,
 • domy pomocy społecznej,
 • domy spokojnej starości,
 • ośrodki interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

Kwalifikacje Absolwenta

 • sprawnego posługiwania się podstawową wiedzą o mechanizmach powstawania zakłóceń socjalizacji oraz ich kontekstach, diagnozowania ich i analizowania w perspektywie psychologii i socjologii niedostosowania społecznego i przestępczości,
 • planowania i prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach systemu resocjalizacji, także w ośrodkach penitencjarnych i środowisku otwartym,
 • kompetencji personalnych i interpersonalnych pozwalających na autonomiczne działania resocjalizujące oraz efektywną współpracę z innymi specjalistami.

Perspektywy zawodowe

 • zakłady karne,
 • placówki socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze,
 • sądownictwo (np. kurator sądowy),
 • organizacje pozarządowe,
 • Policja,
 • ośrodki socjoterapii, profilaktyki i terapii uzależnień,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej
 • szkoły,
 • domy dziecka,
 • świetlice socjoterapeutyczne, 
 • schroniska dla nieletnich,
 • zakłady poprawcze.

Psychopedagogika - NOWOŚĆ!!

Kwalifikacje absolwenta

 • projektowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych,
 • prowadzenie warsztatów, treningów psychoedukacyjnych stymulujących rozwój jednostki,
 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych
 • wdrażanie działań o charakterze naprawczym oraz stymulującym, wspomagających optymalny rozwój psychospołeczny podopiecznych,
 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
 • prowadzenie interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • prowadzenie oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych,
 • diagnozowanie środowisk społecznych, w którym funkcjonują podopieczni.

Perspektywy zawodowe

 • przedszkola, szkoły podstawowych (na stanowisku pedagoga szkolnego)
 • domy dziecka, domy samotnej matki, ośrodki terapeutyczne, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. pogotowia opiekuńcze, środowiskowe świetlice opiekuńcze, centra pomocy rodzinie,
 • bursy, internaty oraz placówki wychowania pozaszkolnego,
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,
 • ośrodki szkoleniowe,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Inżynieria społeczna - NOWOŚĆ!!

Kwalifikacje absolwenta

 • efektywne wykorzystywanie metod i środków komunikacji perswazyjnej,
 • efektywne stosowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • wykrywanie i powstrzymywanie ataków socjotechnicznych,
 • podejmowanie racjonalnych działań, ukierunkowanych na przywiązanie do określonego sposobu pojmowania rzeczywistości,
 • subiektywne stymulowanie właściwych postaw, celów i idei,
 • relatywne sterowanie układami i przekształceniami społecznymi.

Perspektywy zawodowe

 • organizacje zajmujące się doradztwem personalnym,
 • ośrodki szkoleniowe,
 • agencje PR,
 • centra kultury i sztuki,
 • świetlice środowiskowe,
 • biura/ działy projektowe w instytucjach różnego typu,
 • administracja i redakcja mediów społecznościowych,
 • organizacje pozarządowe.

Opiekun osoby starszej

Kwalifikacje absolwenta

 • rozpoznawanie i interpretacja sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz w zakresie wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 • rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Perspektywy zawodowe

 • kluby seniora i domu kultury,
 • domy pomocy społecznej,
 • domu spokojnej starości,
 • ośrodku interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi,
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Pedagogika opieki i wychowania

Kwalifikacje Absolwenta

 • dokonywanie diagnozy sytuacji społeczno-opiekuńczej wychowanka lub podopiecznego,
 • organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i środowiskowej oraz podejmowania czynności praktycznych w tym zakresie,
 • prowadzenie indywidualnych przypadków wymagających opieki i pomocy, a także udzielania fachowych porad i opracowywania programów pomocy.

Perspektywy zawodowe

 • pogotowia opiekuńcze,
 • hostele,
 • schroniska dla matki z dzieckiem,
 • domy dziecka,
 • świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe, profilaktyczno-wychowawcze;
 • szkoły na stanowisku nauczyciela-pedagoga szkolnego oraz nauczyciela-pedagoga w świetlicy szkolnej;
 • bursy, internaty, kluby młodzieżowe,
 • ośrodki kultury, ogniska pracy wychowawczej,
 • punkty interwencji kryzysowej,
 • schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie.

Resocjalizacja w środowisku otwartym

Kwalifikacje Absolwenta

 • autonomiczne rozpoznawanie i interdyscyplinarne analizowanie stanu i dynamiki rozwoju niepożądanych zjawisk społecznych,
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej i przestępczości,
 • planowanie i prowadzenie działań resocjalizacyjnych wobec dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem form i metod pracy w warunkach pozainstytucjonalnych.

Perspektywy zawodowe

 • hostele,
 • noclegownie,
 • ośrodki pomocy społecznej, zajmujące się streetworkingiem lub innymi wymiarami pracy w terenie;
 • ośrodki kurateli sądowej jako kurator społeczny,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • policyjne izby dziecka,
 • szkoły (na stanowisku nauczyciela - pedagoga szkolnego).
 • służba więzienna,
 • policja,
 • straż miejska.  

Menadżer projektów społeczno-kulturalnych

Kwalifikacje Absolwenta

 • tworzenie aplikacji i koordynowanie działań związanych z projektami w sferze edukacji i szeroko pojętej kultury,
 • tworzenie przyjaznego wobec projektów środowiska promocyjnego, marketingowego i PR.

Perspektywy zawodowe

 • domy kultury,
 • centra kultury i sztuki,
 • świetlice środowiskowe, opiekuńcze, edukacyjne i wychowawcze,
 • biura/ działy projektowe w instytucjach różnego typu.

Sprawdź jak się zapisać

Zapisz się już dziś

Rekrutacja trwa od początku maja do końca września. Wymagania rekrutacyjne: matura zdana na poziomie podstawowym

 • 1. Wyślij poprawnie wypełniony formularz zawierając w nim wszystkie informacje.
 • 2. Odbierz telefon od pracownika działu rekrutacji i umów się z nim na termin rozmowy organizacyjnej.
 • 3. Przyjedź w wyznaczonym terminie z kompletem dokumentów i podpisz umowę.
 • 4. Gratulacje – jesteś studentem! Zapraszamy na Inaugurację!

Poznaj naszą pełną ofertę